25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαγωνισμών
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25313 51535
 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από: 
  • Την υπ' αριθμ. 586/27-11-2014 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα « Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν Κομοτηνής»
  • Την υπ' αριθμ. 603/05-12-2014 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα « Εγκριση της υπ΄αρ. 37/2014 διακήρυξης του Νοσοκομείου Κομοτηνής που αφορά «ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»
  • Τα άρθρα 38-49 του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ 212/Α/10-09-79) « ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
  • Την υπ΄αριθμ. 24/14-1-2015 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Κομοτηνής σχετικά με την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ΄αριθμ. 37/2014 δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. Κομοτηνής

 

επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη του πλειοδότη για το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα σε ευρώ, για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Γ. Ν. Κομοτηνής προς εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, των επισκεπτών και του προσωπικού του Νοσοκομείου, με κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα που αποτελεί την τιμή εκκίνησης καθοριζομένου στο ποσό των 2.000,00 € . Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 10-02-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.

Ημερομηνία διάθεσης του τεύχους της διακήρυξης: από 27-01-2015 μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 09-02-2015 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10-02-2015 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020