25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25313 51535
e-mail: promithies@komotini-hospital.gr
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  1/2015

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
 

1. Την αριθμ.6588/21-07-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ 1650/Β/25-07-2011).

2. Την αριθμ.696/10-11-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Κομοτηνής «Διαχωρισμός πιστώσεων του Π.Π.Υ.Υ. 2011 κατά έτος».

3. Το αριθμ.4523/11-06-2012 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «Έγκριση τηρηθείσας διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας και Πρόνοιας Π.Π.Υ.Υ. 2011» (αριθ πρακτικού 4/24-5-2012 θέμα 8ο – σειρά 9).


4. Την αριθμ. 119/7ης/22-2-2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Κομοτηνής με την οποία; Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού χωρίς δημοσίευση, προϋπολογισμού 15.000,00€ με φπα 23%, για την «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη εργασιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της υπ/αριθμ 5/2013 διακήρυξης του Νοσοκομείου.

5. Την υπ' αριθμ 183/9ης/28-3-2014 απόφαση του Δ.Σ. για ακύρωση και επαναπροκήρυξη του υπ' αριθμ 5/2013 διαγωνισμού.

6. την υπ' αριθμ. 448/21ης/11-9-2014 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση του κειμένου της διακήρυξης του διαγωνισμού για Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας

7. την υπ' αριθμ. 560/27ης-/14-11-2014 απόφαση του ΔΣ του ΓΝ Κομοτηνής με την οποία εγκρίνεται η ακύρωση και επαναπροκήρυξη του 29/2014 διαγωνισμού

 

και με την αριθμ.1/2015 διακήρυξη, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμμηλότερη τιμή, για την «Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη εργασιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής».

Προϋπολογισμός: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διάθεσης του τεύχους της διακήρυξης: από 20-1-2015 μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr) (με απόδειξη παραλαβής η οποία θα έχει τη μορφή εγγράφου από τους ενδιαφερόμενους)

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-2-2015 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 9-2-2015, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 9:30

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51551-351 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                                                                 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020