25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25310 81835
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   7-2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:
Η υπ’ αριθμ. Α.Δ. 199/5-4-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα; « Ορισμός επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για το έτος 2016»
-Την υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων
-Το με αριθμ. πρωτ. 3512/14-09-2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά την «παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων».
-την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6713/17-9-2015 ανακοίνωση του Νοσοκομείου με την οποία ανακοινώνεται το αίτημα υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για τον εν λόγω διαγωνισμό.
-Την αρίθμ. 89/17-02-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με θέμα: «Απένταξη ειδών από το ΠΠΥΥ 2013»
-Την υπ’ αριθμ. 138/17-03-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου βάσει της οποίας εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
-Την υπ’ αριθ. 221/11-5-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κομοτηνής, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ και το ΚΕΦΙΑΠ καθώς επίσης εγκρίνεται και το κείμενο της υπ. αρ.7/2016 διακήρυξης που αφορά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ και το ΚΕΦΙΑΠ .

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών « ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής το Κ. Υ. ΣΑΠΩΝ το Κ. Υ. ΙΑΣΜΟΥ και το ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 7-6-2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και τον τακτικό προϋπολογισμό της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6-6-2016 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 7-6-2016, στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

κ.α.α.
Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07/2016 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020