25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25313 51535
 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ    5-2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

-Την Απόφαση 49/02-10-2014 « Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2013 »
-Την αριθμ. 6311/2014 (Β’ 390) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και εποπτευομένων φορέων ΠΠΥΦΥ έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ τις λοιπές πηγές»
-Η υπ’ αριθμ. Α.Δ. 199/5-4-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Κομοτηνής με θέμα; « Ορισμός επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης ( με διαπραγμάτευση, καθώς και πρόχειρων) διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για το έτος 2016»
-Την υπ΄αριθ 63/10-02-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών ΠΠΥΥ 2013.
-Tην υπ’ αρ.171/28-4-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ » για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την την προμήθεια «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ »
επαναπροκηρύσσει
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την λήψη τριών τουλάχιστον προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των ειδών «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής το Κ. Υ. ΣΑΠΩΝ το Κ. Υ. ΙΑΣΜΟΥ προϋπολογισμού 10.634,10 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11-5-2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και της 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών10-5-2016 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 11-5-2016 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

 

 

 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

κ.α.α.
Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2016 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΛΟ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020