25313.51100
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
Αίθουσα Αναμονής Εξωτερικών Ιατρείων
Κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Αίθουσα Λογοθεραπείας Κέντρου Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης Κομοτηνής
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κομοτηνής

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα
Τηλέφωνο: 25313 51551 - 51351
FAX: 25313 51535
 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά από:

1. Την αριθμ. 6311/2014 (Β’ 390) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Ειδών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και εποπτευομένων φορέων ΠΠΥΦΥ έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ τις λοιπές πηγές».

2. Την υπ’ αριθμ. 218/28-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου βάσει της οποίας εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

3. Την υπ΄αριθ 63/10-02-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση διαγωνιστικών διαδικασιών ΠΠΥΥ 2013.

4. Την υπ΄αριθ 218/28-05-2015 απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση «Διενέργειας διαγωνισμών που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με το κείμενο των διακηρύξεων που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής».

5. Την υπ’ αριθ. 483/27-11-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για Γραφική Υλη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, Κέντρο Υγείας Σαπών και Κέντρο Υγείας Ιάσμου.

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 11.861,3€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διάθεσης του τεύχους της διακήρυξης: από 18-04-2016 μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (http://www.komotini-hospital.gr)και από το πρόγραμμα Διαύγεια (με απόδειξη παραλαβής η οποία θα έχει τη μορφή εγγράφου από τους ενδιαφερόμενους)

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 12-05-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Διαγωνισμών του Ιδρύματος από την αρμόδια Επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 11-05-2016 στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κομοτηνής και ώρα : έως 14:30μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-05-2016 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου και ώρα 10:00π.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25313 51351-551 (εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00)

Πληροφορίες: Μαντάκη Δήμητρα

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

κ.α.α.
Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

 

PDF-Icon  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06/2016 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

To Εργο Medicinet II

Το έργο "Promoting health on successful grounds: Enhancing hospitals’ cooperation on emergencies" με ακρωνύμιο MEDICINET II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» (Άξονας Προτεραιότητας 4, Θεματικός Στόχος 09, Επενδυτική Προτεραιότητα 9α) με συνολικό προϋπολογισμό 1.336.407,94 €.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω δύο εταίρους:

  • Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Multi-profile hospital for Active Treatment "Dr. Atanas Dafovski" AD (Kardzhali, Bulgaria) 

Medicinet II   Logo 2

   

 

Περισσότερα...

 

Έργα ΕΣΠΑ Γ.Ν. Κομοτηνής

1) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007966 και Π/Υ 1.497.000€

Περισσότερα...

2) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5010891 και Π/Υ 1.379.800€

Περισσότερα...

3) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"» με Κωδικό ΟΠΣ 503070 και Π/Υ 363.000€

Περισσότερα...

4) ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067799

Περισσότερα...

Τροποποίηση..

espa

 

4ype-logo

logoYYKA custom

gdpr

  MedicinetII banner

 

espa 20142020