Εκτύπωση


 

 
 

 ethnosimo

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
   
 
Διεύθυνση:  Σισμάνογλου 45, 69133 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης Αναλώσιμου Υλικού
Τηλέφωνο: 25313 51261
Email: analosima@komotini-hospital.gr

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε προσφορά προσαρμοσμένη με τις τιμές παρατηρητηρίου στην οποία να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου και η τιμή αυτού καθώς και ο κωδικός GMDN και ΕΚΑΠΤΥ. Εάν το είδος δεν αντιστοιχίζεται από εσάς στο παρατηρητήριο τιμών παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπεύθυνη δήλωσή σας.

 

 Α/Α ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1 0293 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ, ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ, ΧΗΜΙΚΟ, 34Χ25cm, "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ" 50
2 0232 ΚΑΡΤΑ ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, 21Χ15cm 2000
3 0092 ΜΠΛΟΚ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ . ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ, 50 ΦΥΛΛΩΝ, ΧΗΜΙΚΟ,
30Χ21cm, ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΠΟ 2001..
5
4 0114 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
"ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ". ΛΕΥΚΑ, 29,5Χ12cm.
2000
5 0062 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΝΑΡΚΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ, ΧΗΜΙΚΟ, 29,5Χ16,5cm.
40
6 0089 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΜΕ "ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΠΛΗ" Ι5/482. 14Χ21cm 600

 

Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 29/07/2021 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος όταν υπάρχει στην πρόσκληση.

Παρακαλούμε τα προσφερόμενα είδη να είναι παραδοτέα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της παραγγελίας. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση εκτέλεση της παραγγελίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.

 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ